Sari la conținut

Concurs la ANAF pentru ocuparea a 580 de posturi la Direcţia Antifraudă

 

La primul concurs, din 1 martie, sunt scoase la concurs 300 de posturi la Direcţia de combatere a fraudelor, precum şi în cadrul celorlalte structuri ale DGAF.  

La cel din 29 martie sunt scoase la concurs 286 de posturi la Direcţia Generală de Antifraudă Fiscală, potrivit informaţiilor postate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  

Concursul constă în trei etape, respectiv, selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă – rezolvarea unor teste – grilă şi interviul.

Condiţiile de participare la concurs:

a) cetăţenie română şi domiciliul în România;

b) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

c) vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) capacitate deplină de exerciţiu;

e) o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează

f) îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) sa nu fi fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) sa nu fi fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) sa nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică