Sari la conținut

Primăria Timișoara: totul despre examenul de atestare pentru administratorii de imobileDepunerea actelor necesare pentru atestarea persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice, se va face la sediul Primăriei Timișoara, bulevardul C.D. Loga nr. 1, camera 12, în perioada 1 august – 6 septembrie.

Actele necesare persoanelor fizice pentru participarea la examenul de atestare sunt următoarele:
- cerere-tip;
- curriculum vitae;
- copii ale actelor de stare civilă (legalizate sau certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii din cadrul Primăriei Timişoara);
- copii ale actelor de studii (legalizate sau certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii din cadrul Primăriei Timişoara);
- certificatul de cazier judiciar;
- adeverinţă medicală din care să rezulte că sunt apţi din punct de vedere medical;
- aviz psihologic pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobil;
- copia certificatului de pregătire profesională pentru funcţia de administrator de imobil, organizat în condiţiile legii (legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii din cadrul Primăriei Timişoara);
- copia chitanţei de plată a taxei de înscriere la examenul de atestare;

Bibliografia pentru examenul de atestare a persoanelor fizice cuprinde:
- Legea 230/2007 (actualizată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
- H.G. 1588/2007 – pentru aprobarea normei metodologice de aplicare a Legii 230/2007;
- Legea 22/1969 (actualizată) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
- Ordinul nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, anexa 2, reglementări contabile privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, anexă la reglementările contabile prevăzute la anexa 2, la ordin;
- Decretul 1969/1976 pentru aprobarea regulamentului operaţiilor de casă;
- H.C.L. 195/1999 privind aprobarea metodologiei de contorizare individuală a consumurilor de apă, pe apartamente, în municipiul Timişoara.

Persoanele juridice specializate vor depune următoarele documente pentru obţinerea autorizaţiei:
- cerere tip;
- certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerţului după caz, sau sentinţă de înfiinţare;
- certificat de cazier fiscal;
- ultimul bilanţ contabil depus la unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice – copie xerox sau scrisoare de garanţie bancară;
- copie după certificatul de atestare a persoanelor fizice pentru funcţia de administrator imobil;
- copie după contractul individual de muncă a persoanei fizice atestate;
- copia chitanţei de plată a taxei pentru autorizarea persoanelor juridice.

Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de administrare imobile va fi eliberată persoanelor juridice în baza unei hotărâri de consiliu local, după verificarea dosarelor depuse.

CITEȘTE ȘI:

Un puhoi de nemulțumiri inundă proiectul cu administratorii de bloc

și

Administratorii de bloc acuză Primăria Timișoara de abuz