Sari la conținut

Legea cadastrului a fost complet rescrisă. Modificările aduse

 

FOTO Agerpres

Ca atare, noua lege a cadastrului a fost complet rescrisă şi cuprinde 7 titluri (Dispoziţii generale; Cadrul instituţional; Componentele sistemului integrat de cadastru şi de carte funciară; Deschiderea cărţilor funciare şi înregistrarea în sistemul integrat; Procedura de recepţie şi de înscriere ulterioară deschiderii cărţii funciare; Răspundere şi sancţiuni; Dispoziţii finale şi tranzitorii).

Unul dintre cele mai importante elemente de noutate îl reprezintă reglementarea primei înregistrări în sistemul integrat, respectiv intabularea drepturilor reale, notarea posesiei şi intabularea ulterioară a dreptului real şi închiderea vechilor evidenţe.

Potrivit acesteia, se propune rezolvarea temporară a unor situaţii excepţionale întâlnite în practică, respectiv deficitul în tarla în zonele care au făcut obiectul legilor fondului funciar, precum şi reglementarea efectelor juridice ale posesiei notate în cartea funciară.

„Proiectul de lege prevede respectarea principiului realităţii, astfel că se vor înregistra şi construcţiile pentru care nu există documente justificative şi se vor menţiona destinaţiile şi categoriile de folosinţă identificate la faţa locului, fără însă a se aduce atingere prevederilor din legile speciale care nu au fost observate la momentul edificării, respectiv, schimbării destinaţiei sau categoriei de folosinţă”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.

Potrivit Titlului IV, Secţiunea 4, prima înregistrare în sistemul integrat se realizează pe baza documentelor tehnice ale cadastrului recepţionate.

„În cazul imobilelor ai căror proprietari, posesori sau alţi deţinători nu pot fi identificaţi cu ocazia efectuării lucrărilor sistematice, se va înscrie provizoriu dreptul de proprietate privată în favoarea unităţii administrativ-teritoriale. După curgerea unui termen de 3 ani se prezumă renunţarea la dreptul de proprietate, iar unitatea administrativ-teritorială va putea proceda conform dispoziţiilor art. 889 alin. (2) C. civ. Persoanele interesate se vor putea prevala de dispoziţiile art. 930 C.civ. privind uzucapiunea extratabulară. Cu toate acestea, oricând înainte de înscrierea dreptului de proprietate dobândit în condiţiile alin. (1), dreptul de proprietate poate fi intabulat la cererea proprietarului, în baza unei documentaţii cadastrale care să certifice corespondenţa cu imobilul înregistrat în sistemul integrat, avizată de oficiul teritorial, a actului de proprietate, precum şi a certificatului prin care se atestă că imobilul este înregistrat în evidenţele fiscale pe numele solicitantului”, se arată în proiect.