Cum explică CNADNR evaluarea a mii de pagini de oferte pentru pasajul Domnești în doar câteva ore

drumuri crop

În răspunsul remis vineri CNADNR minimalizează importanța semnării raportului procedurii de atribuire în data de 29 aprilie (Vinerea mare), afirmând că principala muncă de departajare a ofertei câștigătoare a avut loc până în data de 28 aprilie, inclusiv.

”În perioada martie 2016 - 28.04.2016 (inclusiv) membrii Comisiei de Evaluare împreună cu observatorii UCVAP (unitatea de verificare a achizițiilor publice din cadrul Ministerului de Finanțe – n.red.) au analizat ofertele, au semnat procesele verbale intermediare, au luat deciziile corespunzătoare cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare sau a cerințelor tehnice de către ofertanți, au decis admiterea/respingerea ofertelor, au elaborat si semnat grilele de evaluare si au stabilit admisibilitatea ofertelor in vederea aplicarii criteriului de atribuire prețul cel mai scăzut”, spune CNADNR.

După această dată, deci în 29 aprilie zi în care Horia Nicolae a fost numit membru în comisia de evaluare și a semnat raportul procedurii, au fost parcurși doar pași fără mare importanță pentru corectitudinea licitației, lasă iarăși să se înțeleagă CNADNR. Compania subliniază că pe întreaga durată a procedurii a fost asistată de membrii UCVAP și că aceștia nu au formulat obiecțiuni.

”Raportul de atribuire este o sinteză a tuturor informațiilor consemnate de comisia de evaluare pe parcursul evaluării/reevaluării ofertelor în cadrul proceselor verbale intermediare, precum și a deciziilor luate de comisia de evaluare cu privire la admiterea/respingerea unor oferte, decizii care de asemenea se regăsesc în  procesele verbale intermediare semnate de comisia de evaluare și în grilele de evaluare elaborate și semnate de comisia de evaluare”, spune CNADNR.

”Domnul Horia Nicolae a fost desemnat membru evaluator în Comisia de Evaluare după ce   s-a finalizat procesul de re-evaluare a ofertelor, atribuțiile sale limitându-se exclusiv la elaborarea și semnarea Raportului procedurii de atribuire”, spune CNADNR. Raportul nu ar fi decât o ”relatare cronologică și sintetică” a întregii activități derulate până în data de 28 aprilie, inclusiv. Compania mai precizează că numirea ad-hoc a domnului Nicolae s-a făcut în contextul în care un membru al comisiei de licitație se afla în deplasare în străinătate iar alți trei membri de rezervă erau fie în concedii de odihnă, fie în concedii de îngrijire a copilului.

CNADNR nu explică de ce semnarea raportului nu a putut aștepta câteva zile până la întoarcerea în companie a membrului din comisia de licitație care era plecat din țară. Chiar și doar simplu semnatar a unei ”relatări cronologice și sintetice” a activității derulate de comisie până în 28 aprilie, în calitate de semnatar al raportului Horia Nicolae avea obligația să facă, în cele câteva ore aflate la dispoziția sa, propriile sale verificări privind toate aspectele sesizate de membrii comisiei, prezența sa în aceasta neputând fi, din punct de vedere legal, una formală.

Citește aici articolul în urma căruia CNADNR a făcut aceste precizări.

Redăm mai jos integral răspunsul companiei.

Indiferent de tipul de procedură de achiziție utilizat pentru atribuirea unui contract de achiziție publică, în conformitate cu prevederile art. 71 alin (1) din HG 925/2006 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă are obligația de a desemna persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare.

Conform prevederilor legale în vigoare în materia achizițiilor publice și anume art. 72, alin (2) din HG 925/2006 cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile Comisiei de Evaluare sunt următoarele:

" [...]

b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;

[...]

f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă;

g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 202 din ordonanţa de urgenţă;

h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;

i) stabilirea ofertelor admisibile;

j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare;

[...]

  1. elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la art. 213 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. "

Pentru această procedură, în baza dispozițiilor Deciziei CNSC nr. 2158/C2/2209, 2224/16.12.2015 și a Hotărârii Curții de Apel București din data de 07.03.2016 în Dosarul nr. 8175/2/2015 prin care s-a dispus re-evaluarea ofertelor conform celor precizate în cadrul motivărilor acestora, membrii Comisiei de Evaluare desemnati prin Decizia Directorului General al CNADNR SA din data de30.07.2015 împreuna cu observatorii Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională pentru Achiziții Publice - fostul UCVAP (Unitatea de Coordonare și Verificare a Achizițiilor Publice) au finalizat în data 28.04.2016 re-evaluarea ofertelor depuse.

Punctual, etapele pe care membrii comisiei de evaluare le-au parcurs în cadrul procesului de re-evaluare al ofertelor până la data de 28.04.2016 (inclusiv) au fost următoarele:

-Verificarea modalității de îndeplinire a criteriilor de calificare de către ofertanți pe baza documentelor depuse în cadrul ofertei, stabilirea clarificărilor și completărilor formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea modalitătii de îndeplinire a criteriilor de calificare, stabilirea ofertelor care îndeplinesc criteriile de calificare și respingerea ofertelor care nu îndeplinesc criteriile de calificare.

Menționăm ca toate aceste informatii au fost consemnate de comisia de evaluare în procesele verbale intermediare și în grilele de evaluare aferente, documente pe care membrii comisiei de evaluare le-au semnat până la data de 28.04.2016.

-Verificarea propunerilor tehnice depuse de ofertanții admisi în etapa de calificare din punct de vedere al conformității cu cerințele caietului de sarcini, stabilirea clarificărilor și completărilor formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea propunerilor tehnice, stabilirea ofertelor admise/respinse ca urmare a evaluării tehnice.

Menționăm că toate aceste informații au fost consemnate de comisia de evaluare în procesele verbale intermediare și în grilele de evaluare aferente, documente pe care membrii comisiei de evaluare le-au semnat pănă la data de 28.04.2016.

-Verificarea propunerilor financiare depuse de ofertanții admiși în etapele anterioare, stabilirea clarificărilor și completărilor formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea propunerilor financiare, verificarea încadrarii în valoarea estimată a contractului, clarificarea prețurilor aparent neobișnuit de scăzute, corectarea, cu acordul ofertanților, a eventualelor erori aritmetice, stabilirea ofertelor admise/respinse ca urmare a evaluării propunerilor financiare.

Menționăm ca toate aceste informații au fost consemnate de comisia de evaluare în procesele verbale intermediare și în grilele de evaluare aferente, documente pe care membrii comisiei de evaluare le-au semnat până la data de 28.04.2016.

În concluzie, in perioada martie 2016 - 28.04.2016 (inclusiv) membrii Comisiei de Evaluare impreuna cu observatorii UCVAP au analizat ofertele, au semnat procesele verbale intermediare, au luat deciziile corespunzătoare cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare sau a cerințelor tehnice de către ofertanți, au decis admiterea/respingerea ofertelor, au elaborat si semnat grilele de evaluare si au stabilit admisibilitatea ofertelor in vederea aplicarii criteriului de atribuire "prețul cel mai scăzut".

De asemenea membrii Comisiei de Evaluare împreună cu observatorii UCVAP au stabilit ca în data de 29.04.2016 să se elaboreze și să se semneze Raportul procedurii de atribuire în baza prevederilor Ordinului ANRMAP nr. 302/2011.

Conform Ordinului nr. 302/2011 Raportul de atribuire este o sinteză a tuturor informațiilor consemnate de comisia de evaluare pe parcursul evaluării/reevaluării ofertelor în cadrul proceselor verbale intermediare, precum și a deciziilor luate de comisia de evaluare cu privire la admiterea/respingerea unor oferte, decizii care de asemenea se regasesc in  procesele verbale intermediare semnate de comisia de evaluare si in grilele de evaluare elaborate si semnate de comisia de evaluare,iar potrivit articolului 213, alin (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, acesta cuprinde cel puțin urmatoarele elemente:

a) denumirea şi sediul autorităţii contractante;

b) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau sistemului de achiziţie dinamic;

[...]

e) denumirea/numele ofertanţilor participanţi la procedură;

f) denumirea/numele ofertanţilor respinşi şi motivele care au stat la baza acestei decizii;

g) dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerării preţurilor prezentate ca fiind neobişnuit de scăzute;

h) denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/căror ofertă a fost declarată câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii;

i) în cazul ofertantului/ofertanţilor câştigători, partea din contract pe care acesta/aceştia au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanţilor;

[...]

În concluzie, Raportul de re-evaluare conține doar RELATAREA CRONOLOGICĂ ȘI SINTETICĂ a:

            -  întregii activității de evaluare în perioada martie 2016 - 28.04.2016 (inclusiv),

            - deciziilor adoptate de membrii comisiei de evaluare in perioada martie 2016 - 28.04.2016 (inclusiv), preluând informațiile expuse pe larg în cuprinsul proceselor verbale ale ședințelor de evaluare și în grilele de evaluare elaborate și semnate de membrii comisiei de evaluare în fiecare etapă de evaluare în perioada martie 2016 - 28.04.2016 (inclusiv).

În data de 29.04.2016, la convocarea membrilor comisiei de evaluare, s-a constatat că:

-unul dintre membrii votanti ai comisiei de evaluare nominalizati prin Decizia nr. 722/30.07.2015 se afla in imposibilitatea exercitarii atributiilor in cadrul Comisiei de Evaluare din motive obiective (deplasare in strainatate), iar

-cei trei membri de rezerva nominalizați prin Decizia nr. 722/30.07.2015 se aflau fie în concediu îngrijire copil, fie în concedii de odihnă, neputând fi activați în cadrul Comisiei de Evaluare.

Pentru a  respecta prevederile legale în vigoare și anume articolul 83 alin (1) din HG 925/2006 cu modificările și completările ulterioare "După finalizarea evaluarii ofertelor, comisia de evaluare are obligația de a elabora raportul procedurii de atribuire, care se semnează de către TOȚI membrii comisiei de evaluare, inclusiv de presedintele acesteia", CNADNR SA împreună cu observatorii desemnați ai UCVAP au stabilit că este imperios necesara participarea tuturor membrilor evaluatori pentru semnarea Raportului de Atribuire, motiv pentru care a devenit necesara desemnarea unui nou membru evaluator din cadrul Compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor publice in baza art. 71 alin (2) din HG 925/2006.

Astfel, în data de 29.04.2016, domnul Horia Nicolae a fost nominalizat membru evaluator (nu Presedinte al comisiei de evaluare) în cadrul comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului "Proiectare si executie Pasaj Suprateran pe DJ602 Centura Bucuresti - Domnești" prin Decizia Directorului General al CNADNR SA din 29.04.2016 având la baza solicitarea Președintelui Comisiei de Evaluare din data de 29.04.2016.

Domnul Horia Nicolae a fost desemnat membru evaluator în Comisia de Evaluare după ce   s-a finalizat procesul de re-evaluare a ofertelor, atribuțiile sale limitându-se exclusiv laelaborarea și semnarea Raportului procedurii de atribuire conform literei l) a articolui art. 72, alin (2) din HG 925/2006

           l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la art. 213 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. "

În data de 29.04.2016 Raportul procedurii de atribuire a fost semnat de toți membrii comisiei de evaluare (inclusiv de domnul Horia Nicolae) și de către observatorii desemnați ai UCVAP, aceștia din urma menționând în cuprinsul raportului "Fără observații cu privire la respectarea aspectelor procedurale" .

Pe cale de consecință, Comisia de Evaluare, în componenta sa inițiala stabilita prin Decizia DG nr. 722/30.07.2015, a elaborat si semnat grilele de evaluare, a elaborat si semnat procesele verbale intermediare prin care au fost declarate admise/respinse ofertele si a luat deciziile privind re-evaluarea ofertelor.

Prin urmare, participarea domnului Horia Nicolae din data de 29.04.2016 s-a limitat doar la semnarea Raportului procedurii de atribuire.

Având în vedere faptul că Raportul de evaluare este un document standard în care sunt comasate toate informațiile relevante și deciziile adoptate de comisia de evaluare pe parcursul evaluării,reiterăm faptul că Raportul reprezintă doar un instrument de centralizare a deciziilor pe care Comisia de Evaluare deja le-a adoptat pe parcursul procesului de evaluare.

În final, subliniem că Raportul procedurii de atribuire nu modifică niciuna dintre deciziile pe care Comisia de evaluare le-a luat pe parcursul evaluării și le-a consemnat în cuprinsul proceselor verbale intermediare semnate în perioada martie 2016 - 28.04.2016 (inclusiv), ci doar le formalizează în cuprinsul unui singur document.

Este important de menționat și faptul că pentru aceasta procedura au fost desemnați observatori ai Unității de Coordonare și Verificare a Achizițiilor Publice (UCVAP) în număr de 3 persoane care au avut ca principale resposabilități:

·         participarea la toate deciziile procesului de evaluare ;

·         participarea la toate ședințele Comisiei de Evaluare;

·         semnarea alături de membrii comisiei de evaluare a proceselor verbale intermediare și a raportului de atribuire,

confirmând legalitatea derulării procesului de achiziție și a evaluării ofertelor.

Digi OnlineLive
Partenerii noștri
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica de confidenţialitate