Sari la conținut

Ministrul Educației a prezentat proiectul legii manualului școlar

Ministrul Educației a prezentat miercuri seară, pe pagina sa de Facebook, proiectul de lege privind manualul școlar. Liviu Pop a precizat că proiectul va fi prezentat în ședința de guvern de săptămâna viitoare. Prin această lege, ministrul afirmă că dorește să existe un singur manual școlar la fiecare disciplină din programul cadru.

Baronilor manualelor școlare le transmit un singur gând: #rezist. Nu mă impresionează presiunea directă și/sau indirectă a celor care au făcut ghiozdanul elevilor plin de maculatură inutilă în ultimii 5 ani, #insist să vă potoliți”, a precizat Pop, pe Facebook.

LEGEA MANUALULUI ȘCOLAR

Art. 1.​(1) Prezenta lege reglementează regimul manualului şcolar de bază în învăţământul preuniversitar, ca bun de interes public.
(2) Ministerul Educaţiei Naţionale asigură, gratuit, în condiţiile legii, manuale şcolare de bază în conformitate cu programele şcolare în vigoare, pentru disciplinele/modulele de pregătire aferente trunchiului comun, din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu și învățământul particular obligatoriu acreditat/autorizat.
(3) Ministerul Educaţiei Naţionale asigură, în condițiile legii, manuale școlare de bază în limbile tuturor minorităţilor naţionale de pe teritoriul României, precum şi manuale adaptate gradului şi tipului de dizabilitate ale elevilor cu deficiențe.
Art. 2. În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
​a) manual şcolar de bază - bun de interes public, principalul instrument de lucru al elevului și reflectă lectura personalizată a programei aferente disciplinelor din trunchiul comun, realizată de echipele de autori, potrivit diverselor contexte de învățare și grupuri-țintă.
b) bun de interes public – bunul destinat funcţionării serviciilor publice sau cele care, prin importanţa social – economică, valoarea culturală sau istorică fac parte din avuţia naţională şi servesc intereselor generale ale societăţii sau ale colectivităţilor locale;
c) manuscris – varianta dactilografiată a propunerii de manual;
d) format letric – documentul imprimat (listat) pe un suport fizic de hârtie;
e) format pdf – document editat, procesat şi transmis numai prin intermediul sistemelor informatice (calculatoarelor) şi a canalelor de transmisie electronice;
f) varianta digitală interactivă – document cu un conţinut similar manualului şcolar în format pdf şi care cuprinde, în plus, o serie de activităţi multimedia interactive de învăţare (exerciţii interactive, jocuri educaţionale, animaţii, filme, simulări).
Art. 3. Utilizarea manualului se face în mod personalizat, de către elev, respectiv de către
cadrul didactic. Ca instrument de informare şi de lucru al elevului, manualul reprezintă o resursă de învățare, care răspunde diferitelor interese, nevoi, ritmuri și stiluri de învățare. Pentru cadrul didactic manualul reprezintă un reper pentru proiectarea activității didactice, astfel încât demersul didactic să fie organizat în funcție de competențele, de activitățile de învățare și de conținuturile prevăzute de programa școlară.
Art. 4. Principiile pe care se fundamentează prezenta lege sunt:
a) principiul echităţii şi egalităţii de şanse – în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare, elevii și profesorii din învățământul de stat și din învățământul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiind de manuale școlare gratuite, în condițiile legii;
b) principiul calităţii – în baza căruia manualele şcolare sunt elaborate în conformitate cu standardele de referinţă şi cu programele şcolare în vigoare;
c) principiul relevanţei – în baza căruia manualul şcolar este principalul instrument de învăţare ce răspunde nevoilor elevilor;
d) principiul eficienţei – în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
e) principiul recunoaşterii şi garantării persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase;
f) principiul transparenţei – concretizat în asigurarea vizibilității deciziilor privitoare la elaborarea, evaluarea, aprobarea, achiziționarea și gestionarea manualelor școlare, prin comunicarea periodică și adecvată a acestor decizii;
g) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia.
Art. 5. Elaborarea manualelor școlare de bază se realizează de către autori/grupuri de autori, în urma unor selecții de manuscrise prin proceduri transparente, aprobate prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, în vederea asigurării calității științifice.
Art. 6. Ministerul Educaţiei Naţionale achiziţionează conceptul, conţinutul manualului şcolar de bază de la autori/grupuri de autori. Drepturile de proprietate intelectuală vor fi cesionate exclusiv, pe perioadă nedeterminată, către Ministerul Educației Naționale.
Art. 7. Evaluarea manuscriselor autorilor/grupurilor de autori se organizează de către Ministerul Educației Naționale prin Centrul Național de Evaluare și Examinare și Institutul de Științe ale Educației, în baza unei proceduri aprobate prin Ordin al Ministrului Educației Naționale.
Art. 8.​(1) Manualele școlare de bază se prezintă astfel:
a) în format letric, la solicitarea scrisă a elevului/părinților/tutorelui/reprezentantului legal sau a profesorilor cu minimum 6 luni înaintea începerii anului școlar;
b) în format pdf;
c) în variantă digitală interactivă.
(2) Toate cele trei variante menționate la alin.(1) sunt proprietatea Ministerului Educației Naționale.
(3) Manualele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) vor putea fi accesate și de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, în cadrul Bibliotecii Școlare Virtuale, devenind resurse educaționale deschise.
Art. 9. Elaborarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar se realizează în oricare dintre următoarele situații:
a)​au fost operate modificări la nivelul curriculumului național și/sau au fost introduse noi discipline/module de pregătire;
b)​au fost elaborate programe școlare noi pentru anumite discipline/module de pregătire;
c)​există discipline/module de pregătire fără manuale școlare aprobate;
d)​au fost operate modificări de minimum 25% la nivelul programelor școlare pentru anumite discipline/module de pregătire.
Art. 10.​ Înainte de reeditare, fiecare manual va fi reevaluat de grupuri de experți.
Art. 11. În situații excepționale, Ministerul Educației Naționale realizează reevaluarea unor manuale școlare aprobate, în vederea suspendării/retragerii temporare din uz a acestora.
Art. 12. (1) În toate unităţile de învăţământ preuniversitar se utilizează manuale şcolare aprobate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
​(2) Regimul manualelor şcolare, altele decât manualele şcolare de bază, se reglementează prin metodologie elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei legi.
​(3) În procesul instructiv-educativ pot fi utilizate şi alternative la manualul şcolar de bază, aprobate în baza prevederilor alin.(2).
Art. 13. Utilizarea în manualele școlare pentru învățământul preuniversitar, de texte/ selecții din opere literare/nonliterare, fragmente din lucrări științifice, reproduceri, ilustrații, partituri este scutită de plata drepturilor de autor și se face cu menționarea sursei.

 

Pe aceeași temă