Sari la conținut

Firmele cu acelaşi preţ mic la licitaţii publice vor fi întrebate dacă vor să împartă contractul

 

Regulile vor fi introduse de Guvern, printr-o nouă modificare a normelor privind achiziţiile publice.

Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor care, în cadrul ofertelor declarate admisibile, au ofertat cel mai scăzut preţ egal, o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. Dacă în urma reofertării/reofertărilor ofertanţii nu pot fi departajaţi, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, în măsura în care este posibil şi mai înainte de a decide anularea procedurii de achiziţie publică, acceptul acestora cu privire la împărţirea contractului”, este noua regulă pe care Guvernul se pregăteşte să o introducă, potrivit Mediafax

Executivul va mai decide că o autoritate contractantă nu are obligaţia de a justifica alegerea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă şi, în cazul atribuirii unui contract sectorial, nici a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Autoritatea va elabora o singură notă justificativă, care va conţine motivările privind estimarea valorii contractului, alegerea procedurii de atribuire, a cerinţelor de calificare, a factorilor de evaluare precum şi a ponderii acestora. În cazul procedurii de cerere de oferte, motivarea alegerii procedurii va conţine numai explicaţii cu privire la rezultatul estimării valorii contractului.

Guvernul va mai decide că preţul unui contract public va putea fi ajustat, fără ca în documentaţia de atribuire să existe o clauză specială în acest sens, şi în situaţia în care sunt introduse taxe locale.

În prezent, legislaţia stabileşte că, pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat dacă au avut loc modificări legislative, schimbări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, precum şi dacă pe piaţă au apărut anumite condiţii în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Pentru ajustarea preţului în acest cazuri este însă necesar ca această posibilitate de ajustare să fie precizată, prin clauze speciale, atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat.

Lipsa unei astfel de clauze bloca, legal, posibilitatea de ajustare a preţului unui contract de achiziţie publică.

Includerea în acte a acestei clauze speciale este tratată ca o condiţie de respectare a principiului transparenţei.

Ajustarea preţului fără această clauză specială este posibilă în prezent numai atunci când survin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa părţilor, altele însă decât taxele locale sau condiţiile de pe piaţă, şi atunci când durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeşte, în mod neprevăzut, peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a ofertantului/contractantului.

Regula va fi însă modificată de Guvern, în sensul că o astfel de clauză va fi obligatorie numai pentru ajustarea preţului în situaţia în care pe piaţă au apărut anumite condiţii care au schimbat costul iniţial, iar pentru modificări legislative, precum introducerea de taxe locale, preţul va putea fi ajustat fără ca în documentaţia de atribuire să existe o clauză specială în acest sens.

O ofertă va fi considerată inacceptabilă şi dacă ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a acesteia şi a garanţiei de participare, precum şi dacă, în cazul procedurilor organizate integral prin mijloace electronice, oferta şi documentele care o însoţesc nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.