Sari la conținut

Totul despre contractul de stagiu: drepturi, obligaţii, finanţare

 

Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, în baza unui model cadru stabilit prin normele metodologice.

Stagiarul are următoarele drepturi:

- să beneficieze de coordonarea şi sprijinul mentorului;

- să i se stabilească un program de activităţi corespunzător postului, al cărui nivel de dificultate şi complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;

- să beneficieze de evaluare obiectivă;

- să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competenţelor şi dobândirii deprinderilor practice necesare practicării ocupaţiei;

- să i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale şi care să-i permită consolidarea cunoştinţelor;

- să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari;

- să primească raportul de evaluare şi certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului;

- să conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, după caz.

De asemenea, stagiarul are următoarele obligaţii:

- să se pregătească profesional în domeniul pentru care efectuează stagiul;

- să îşi organizeze o evidenţă proprie a activităţilor pe care le efectuează;

- să respecte sarcinile date de mentor şi de conducătorul superior ierarhic din cadrul structurii organizatorice unde efectuează stagiul;

- să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului;

- să respecte confidenţialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfăşurată, în conformitate cu normele stabilite de angajator;

- să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activităţi care constituie concurenţă neloială angajatorului;

- să participe la procesul de evaluare.

Drepturile şi obligaţiile angajatorului:

- să-i stabilească stagiarului, prin fişa postului, atribuţii în domeniul în care se realizează stagiul;

- să valorifice cunoştinţele teoretice şi practice ale stagiarului în procesul muncii;

- să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului;

- să aplice sancţiunile corespunzătoare abaterilor disciplinare

- să desemneze un mentor care să coordoneze şi să sprijine stagiarul în vederea atingerii obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de desfăşurare a perioadei de stagiu;

- să stabilească stagiarului un program de activităţi în domeniul în care se realizează stagiul;

- să asigure o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice şi practice primite de stagiar în cadrul stagiului;

- să evalueze cunoştinţele stagiarului la sfârşitul perioadei de stagiu;

- să elibereze stagiarului certificatul/adeverinţa din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite şi alte menţiuni;

- să nu folosească stagiarul pentru desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contract.

Finanţarea stagiului se poate realiza din următoarele surse:

- bugetul propriu al angajatorului;

- fondul social european;

- bugetul asigurărilor pentru şomaj;

- sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;

Pentru finanţarea din bugetul asigurărilor de şomaj, angajatorii care încheie un contract de stagiu primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

La sfârşitul perioadei de stagiu, activitatea stagiarului este evaluată de o comisie de evaluare, ai cărei membri sunt desemnaţi conform deciziei angajatorului (din care face parte obligatoriu şi mentorul) şi care la sfârşitul perioadei de stagiu evaluează şi eliberează fiecărui stagiar un referat de evaluare.

În termen de cinci zile de la finalizarea stagiului, pe baza referatului de evaluare, angajatorul eliberează un certificat/o adeverinţă de finalizare a stagiului.

Promovarea evaluării se finalizează cu un certificat semnat de angajator. În acest caz, perioada de stagiu constituie vechime în specialitate. Nepromovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unei adeverinţe prin care se recunoaşte finalizarea stagiului.

În situaţia în care stagiarul nu a promovat evaluarea, acesta poate contesta referatul de evaluare la reprezentantul legal al angajatorului – cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare datei luării la cunoştinţă –, care este obligat să soluţioneze contestaţia cel mai târziu în ultima zi a stagiului, ulterior putând să se adreseze instanţei judecătoreşti competente în materia conflictelor de muncă, în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului la contestaţie.

La sfârşitul perioadei de stagiu, când evaluarea s-a finalizat fără promovarea acesteia, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

Un angajator mai poate încadra o singură dată pe acelaşi post un absolvent de învăţământ superior care să efectueze stagiu în baza unui contract de stagiu.