Sari la conținut

Modificări în Sănătate. Noi reguli pentru medici şi pacienţi

FOTO: Mediafax Foto

Astfel, medicii nu pot primi bani pentru serviciile decontate din Fondul de Sănătate, iar pentru RMN, examinare la computer tomograf, angiografie şi scintigrafie din pachetul de servicii de bază, asiguratul va plăti o parte din costul acestora, scrie Mediafax.

Prin noul proiect a fost introdusă contribuţia personală din partea asiguratului, cu excepția copiilor cu vârsta între zero şi 18 ani și a persoanelor beneficiare ale legilor speciale prevăzute de Legea 95/2006, pentru serviciile de înaltă performanţă și medicină nucleară - RMN, examen la computer tomograf, angiografie şi scintigrafie - din pachetul de bază.

În cazul furnizorilor de servicii, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au fost introduse obligaţii noi. Astfel, toţi furnizorii trebuie să utilizeze formularul electronic pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, de la data de la care acesta se implementează, şi să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice off-line și cele cu regim special unic pe ţară pentru aceste substanţe, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data prescrierii.

În ce priveşte asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, proiectul nu mai prevede stabilirea unui număr necesar de medici de specialitate din specialităţile clinice care pot intra în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 

La capitolul asistenţă medicală spitalicească, proiectul prevede că stabilirea zonelor şi a localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate - situaţie în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două spitale - se face de către reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate și ai direcţiei de sănătate publică. 

În cazul spitalizării continue, respectiv a spitalizării de zi, validarea cazurilor în vederea decontării se face de către casa de asigurări de sănătate, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere și confirmarea cazurilor din punct de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient comunicate de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar.

Şi pentru consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat a fost introdusă o nouă condiţie pentru a putea intra în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, respectiv implementarea sistemului de urmărire a mijloacelor de transport prin sistemul GPS în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a noului Contract-cadru. În cazul în care nu este îndeplinită această condiţie în termenul prevăzut, contractul va fi reziliat.

În cazul medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, obligaţia de a deţine documente justificative privind intrările şi ieşirile pentru medicamentele şi materialele sanitare eliberate în baza prescripţiilor medicale raportate spre decontare a fost completată. Astfel, potrivit noilor prevederi, documentele justificative trebuie să fie puse la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate, respectiv CNAS. Aceste documente trebuie să cuprindă tipul şi cantitatea medicamentelor și materialelor sanitare achiziţionate şi evidenţiate în gestiunea farmaciei și care au fost eliberate în perioada pentru care se efectuează controlul.

Prescripţiile medicale on-line se vor păstra de către farmacii și se vor prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.

În noul Contract-cadru este prevăzut şi că, pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fără contribuţie personală din sublista C, secţiunea C1 - pe fiecare cod de boală, respectiv una sau maxim două prescripţii lunar, cu cel mult trei medicamente, cu excepția triplei terapii pentru hepatitele cronice virale și cirozele hepatice, unde pot fi prescrise maxim patru medicamente.

Proiectul mai prevede că furnizorii de dispozitive medicale, în afara noilor obligaţii aplicabile tuturor categoriilor de furnizori, au în plus şi o altă obligaţie, respectiv să anunţe, în cel mult cinci zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract, recuperarea de la asigurat a dispozitivului medical după perioada de închiriere la termen sau înainte de termen.  

Reglementări privind cardul național de sănătate

Persoanele care refuză cardul naţional de sănătate, din motive religioase sau de conştiinţă, vor prezenta, din 1 mai, o adeverinţă de asigurat, cu valabilitate de trei luni, atunci când beneficiază de asistenţă medicală, medicamente sau dispozitive medicale, potrivit proiectului Contractului cadru.

De asemenea, poate fi folosită, în vederea acordării serviciilor medicale, şi adeverinţa înlocuitoare, de către cei cărora li se va emite card naţional duplicat, precum şi adeverinţa sau carnetul de asigurat de către persoanele cărora nu le-a fost emis cardul.

Serviciile, medicamentele şi dispozitivele medicale din pachetul de bază acordate sau eliberate în alte condiţii decât cele din noul Contract-cadru nu vor fi decontate furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.

Proiectul mai prevede că furnizorii de servicii medicale trebuie să utilizeze aplicaţia de raportare în sistemul informatic al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, în mod on-line. Medicii îşi vor asuma serviciile medicale acordate prin semnătura electronică extinsă.

În situaţii justificate, în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, poate fi utilizată aplicaţia de raportare în mod off-line.

Reţinerea la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale a cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate activate este interzisă. Sesizările referitoare la încălcarea acestei prevederi vor fi anunţate organelor abilitate, în condiţiile în care cardul naţional de asigurări sociale de sănătate este un document cu caracter personal.

Activarea cardului de sănătate va putea fi făcută la orice furnizor de servicii medicale, mai puţin de farmacist. Operaţiunea de activare durează maxim 30 de secunde şi constă în înlocuirea PIN-ului cardului (0000) cu un cod din patru cifre ales de asigurat, pe care acesta nu trebuie să îl divulge. Personalizarea PIN-ului este obligatorie, altfel cardul rămâne în stare inactivă şi nu poate confirma servicii medicale în sistem.

Cardul, odată activat, va fi folosit de câte ori asiguratul merge la medic sau la farmacie, iar PIN-ul va fi introdus de asigurat ori de câte ori va beneficia de un serviciu medical, pentru validarea şi apoi decontarea acestuia din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Pentru serviciile medicale de urgenţă nu este necesară utilizarea cardului de sănătate. Aceste servicii fac parte din pachetul minim de servicii medicale, care se acordă atât persoanelor asigurate, cât şi celor neasigurate.