Sari la conținut

Condițiile minime pentru angajare în Poliție ca specialiști

Poliţia Română face angajări. IGPR anunţă că scoate la concurs 447 de posturi de poliţişti, majoritatea de specialişti în diverse domenii. Înscrierile au început ieri, iar concursul va avea loc în 26 noiembrie.

14753191_1031037090340858_3896250413122813369_o

Foto: Poliția Română

„Pentru încadrarea din sursă externă pe locurile scoase la concurs de Inspectoratul General al Poliției Române, înscrierea candidaţilor se face personal, pe bază de cerere de înscriere.

Documentele pot fi depuse zilnic, până la data de 23.10.2016, în intervalul orar 10:00 – 15:00, excepţie fiind ultima zi de înscriere, când se va face în intervalul orar 08:30 – 12:00.

Candidații se vor prezenta la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din București, str. Mihai Vodă, nr. 4 – 6, sector 5, indiferent de localitatea unde îşi au domiciliul.

Cei care candideaza pentru locurile din cadrul structurii de combatere a criminalității organizate se vor prezenta pentru inscriere la sediul I.G.P.R. din șos. Ștefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2”, precizează Poliția Română.

Documentele necesare pentru înscriere le puteți obține de AICI.

Condițiile minime pentru înscriere (Detalii pentru fiecare post AICI)

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)   să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b)   să cunoască limba română, scris și vorbit;

c)    să aibă capacitate deplină de exercițiu;

să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale);

e)   să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f)     să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:

-              studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele profiluri/domenii de licenţă regăsite în nomenclatoarele privind domeniile/profilurile şi specializările/programele de studii universitare: economic, management (numai specializarea management) sau

-              studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul dintre următoarele domenii de licenţă: administrarea afacerilor (specializarea administrarea afacerilor), cibernetică, statistică şi informatică economică, contabilitate, economie, finanţe, management (specializarea management), marketing, economie şi afaceri internaţionale.

g)   să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

h)   să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i)     să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j)     să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k)    să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l)     nu trebuie să aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

m)  trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

n)   să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist persoanele care deşi îndeplinesc condiţiile de mai sus, se află într-una din situaţiile următoare:

prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;

prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Agentul de poliţie care a absolvit studii superioare mai sus menţionate, poate participa la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant de ofiţer, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)   să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:

-              studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele profiluri/domenii de licenţă regăsite în nomenclatoarele privind domeniile/profilurile şi specializările/programele de studii universitare: economic, management (numai specializarea management) sau

-              studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul dintre următoarele domenii de licenţă: administrarea afacerilor (specializarea administrarea afacerilor), cibernetică, statistică şi informatică economică, contabilitate, economie, finanţe, management (specializarea management), marketing, economie şi afaceri internaţionale;

b)    este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

c)    nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

d)   a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

Poliția Română atrage atenția că nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs.